Regulamin

REGULAMIN HOTELU ,,ATENA".
 1. Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowania Recepcjonista
  ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu wynajmu do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godziną 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12:00, program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju hotelowego według cen pełnych.
 6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.
 7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7:00
  do 22:00.
 8. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokoj na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki
  z cennika dostępnego w recepcji hotelu.
 9. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego.
 10. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 11. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek
  i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 13. Każdorazowo, opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 14. Odpowiedzialność hotelu z tyłu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa
  do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 15. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług. Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji,
  co umożliwi hotelowi reakcję.
 16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące,
  a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 17. W przypadku naruszania postanowień niniejszego regulaminu. Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.
 18. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażaco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę
  na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo
  też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.